Algemene voorwaarden
Waar wil je naar toe?

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SAMENEENRIT.NL

 

1 Definities

Onder de algemene voorwaarden wordt verstaan:
 sameneenrit.nl: de handelsnaam van sameneenrit.nl, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 57914931.

1.1 Website:  www.sameneenrit.nl, biedt aan gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform van sameneenrit.nl waar chauffeur en opdrachtgever met elkaar

in contact kunnen komen en een vervoersovereenkomst kunnen sluiten.

1.2 Gebruiker: Iedere bezoeker van de website die gebruik maakt van de diensten van sameneenrit.nl.

1.3 Chauffeur: Een chauffeur is in het algemeen de bestuurder van een motorvoertuig.

1.3.1 Taxichauffeur: (conform eisen gesteld onder 14) Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel  inbegrepen,

die een overeenkomst aangaat mensen te vervoeren naar een plaats waar ze heen willen.


1.3.2 Particuliere chauffeur: Iedere bestuurder met eigen auto die reiziger(s) wenst mee te nemen van A naar B zonder winst oogmerk. (verder genoemd als “privé chauffeur”)

1.4 Auto: Motorrijtuig, dat ingericht is voor personen vervoer, motorvoertuig, dat bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.

1.5 Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een vervoersovereenkomst aangaat met de Chauffeur.

De passagier kan ook de opdrachtgever zijn.

1.6 Vervoersovereenkomst: Een overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (passagier) verbindt zaken dan wel een of meer personen

(reizigers) per auto te vervoeren.

1.7 Passagier: Een passagier is een persoon die niet actief deelneemt in het verkeer. Een passagier rijdt mee, waarbij deze persoon meestal moet betalen om van die dienst te kunnen genieten. 

De chauffeur verplicht zich ook passagiers die niet als opdrachtgever reizen te vervoeren. Door de reis te aanvaarden gaat de passagier en chauffeur een vervoersovereenkomst aan.

1.8 Diensten: Onder een dienst verstaat men in de economie niet fysieke goederen. Alle diensten die sameneenrit.nl aan de gebruikers op de website sameneenrit.nl levert om een vervoersovereenkomst

 te bereiken dan wel elkaar te ontmoeten om een vervoersovereenkomst te bereiken. Sameneenrit.nl levert zelf geen vervoer en gaat ook niet een vervoersovereenkomst aan met haar gebruiker.

1.9 Taxivervoer: Taxivervoer is een particulier vervoersysteem dat op afroep reizigers vervoert per taxi van en naar elke locatie.

De overeengekomen vervoersovereenkomst personen te vervoeren per auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, voor de prijs die van tevoren

overeengekomenis op de Website sameneenrit.nl. Het in- en uitstappen behoort tot het vervoer.

1.10. Bagage: Zaken die Vervoerder in verband met een door hem gesloten overeenkomst van personenvervoer op zich neemt te vervoeren.

1.11. Handbagage: Bagage, met inbegrip van levende dieren, die reiziger gemakkelijk draagbaar mee kan vervoeren.

 

Algemene bepalingen


2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website en zijn van toepassing op alle diensten die sameneenrit.nl levert. Iedere gebruiker wordt geacht de

voorwaarden gelezen te hebben en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

2.2 Sameneenrit.nl is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gaan onmiddellijk in na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden op de website.

 

3 Aansprakelijkheid

3.1 Sameneenrit.nl creëert  op de website een platform voor (taxi) vervoer.  De gebruikers  van de website kunnen elkaar op dit platform vinden en  een vervoersovereenkomst aangaan.

Sameneenrit.nl biedt zelf geen vervoer aan en gaat ook geen vervoersovereenkomst met de gebruikers van de website aan.

3.2 De inhoud van de website is met veel aandacht samengesteld. Toch kan sameneenrit.nl geen garanties geven met betrekking tot de inhoud van de informatie op deze website.

Sameneenrit.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die door gebruikers geplaatst worden.  Onjuiste informatie geplaatst door gebruikers zal na een melding van haar website verwijderd worden.


3.3 Sameneenrit.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook mocht die ontstaan bij gebruikers, door het gebruik van de diensten van sameneenrit.nl.

3.4 Alle geplaatste informatie is afkomstig van derden, sameneenrit.nl geeft geen enkele garantie over de nauwkeurigheid van de informatie zoals de adviesprijzen.

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de getoonde adviesprijzen op de website.

3.5 Als sameneenrit.nl toch aansprakelijk wordt gesteld door gebruikers ondanks  het in dit artikel bepaalde, beperkt sameneenrit.nl deze tot maximaal de totale vergoeding die

u aan sameneenrit.nl voor een jaar betaald heeft.

3.6 Om de diensten van sameneenrit.nl te gebruiken moet u zich registreren via de website. Sameneenrit.nl verplicht de gebruiker zich met correcte gegevens te registreren.

Sameneenrit.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist verstrekte gegevens door gebruikers.

3.7 Sameneenrit.nl draagt continue zorg om de website in bedrijf te houden,  toch kunnen wij u niet garanderen dat de website optimaal functioneert en is niet verplicht  de website aan

te passen of te vernieuwen. Sameneenrit.nl is niet aansprakelijk voor technische problemen voor haar website.


4   Registeren

4.1 Iedere gebruiker dient zich eerst te registeren voordat ze gebruik kunnen maken van de diensten van sameneenrit.nl.

Iedere gebruiker dient alle informatie juist en naar waarheid in te vullen tijdens registratie en gebruik van de diensten van sameneenrit.nl.

4.2 Alle geregistreerde gebruikers gaan er mee akkoord indien sameneenrit.nl hiernaar vraagt documenten te leveren ter controle van de registratie.

Indien de gebruiker de documenten niet kan overleggen kan sameneenrit.nl de gebruiker uitsluiten van gebruik van haar diensten.

 

5 Privacy

5.1 Na het plaatsen van een rit worden uw gegevens zichtbaar voor andere geregistreerde gebruikers van sameneenrit.nl.

Per email worden gegevens gemaild naar de chauffeur en passagier(s). Gebruikers  mogen de gegevens alleen gebruiken voor communicatie en zullen de gegevens niet  met anderen delen.

5.2 Sameneeenrit.nl vindt het belangrijk dat haar bezoekers veilig op deze website kunnen surfen. Sameneenrit.nl zal haar uiterst best doen om persoonlijke gegevens van

bezoekers en klanten te beveiligen. Bedrijfsgegevens zijn zichtbaar voor alle bezoekers van sameneenrit.nl

5.3 Uw gegevens zullen gebruikt kunnen worden voor onderzoek doeleinde en om de service van sameneenrit.nl te kunnen uitvoeren en verbeteren.

 

6 Uitsluiting van gebruik

6.1 Sameneenrit.nl behoudt zich ten allen tijde het recht voor om alle gebruikers uit te sluiten van het gebruik van de diensten van sameneenrit.nl, indien op welke wijze dan ook in strijd wordt

gehandeld met de wet en het niet houden aan deze algemene voorwaarden.

6.2 Sameneenrit.nl is gerechtigd een ieder uit te sluiten van gebruik van haar website, indien sameneenrit.nl van mening is dat de belangen van sameneenrit.nl niet meer gediend zijn.

Sameneenrit.nl sluit chauffeurs uit die met winst oogmerk gebruik  wil maken van de diensten van sameneenrit.nl. Niet zijnde taxichauffeurs (zie eisen 14)

6.3 Sameneenrit.nl behoudt zich het recht om verder rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

 

7 Adviesprijs

 

7.1 Sameneenrit.nl geeft voor taxiritten een adviesprijs op de website aan, deze adviesprijs is opgebouwd uit drie componenten zoals op de website is omschreven onder

het kopje kosten en is slechts bedoeld als een indicatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de adviesprijs.

 

8 Copyright (auteursrecht)

 

8.1 Sameneenrit.nl geniet op de inhoud van haar website auteursrechtelijke bescherming en is houder van de rechten.

Het is een ieder verboden (delen van) de website te verveelvoudigen/kopiëren om voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Voor commercieel gebruik van de inhoud of delen van deze website is vooraf schriftelijke toestemming van sameneenrit.nl vereist.

 8.2 Het is een ieder toegestaan deze site door te bladeren en delen ervan te reproduceren door ze te printen en of op te slaan op een harde schijf of openbaar te

maken door verspreiding onder andere personen toe, mits het bedoeld is voor informatieve doeleinden, in alle gevallen moet de copyright vermelding (sameneenrit.nl) vermeld staan.

 

 Bijzondere bepalingen voor passagiers/opdrachtgever

 

9 Rit plaatsen

 

9.1 Ieder bezoeker is vrij een rit te plaatsen op sameneenrit.nl.

9.2 Passagier/opdrachtgever dient van te voren aan te geven voor hoeveel personen een taxi besteld wordt.  Passagier/opdrachtgever is zich er van bewust dat het voertuig

plaats biedt voor maximaal 4 personen en 2 koffers. Indien de passagier meer bagage wenst mee te nemen dient de passagier dit vooraf te melden (telefonisch) bij de chauffeur,

dit geldt ook voor het reizen met meer dan 4 personen. Hiervoor kan de chauffeur voorstellen om met een groter voertuig te reizen, de chauffeur mag dan extra kosten in rekening brengen.

9.2 Privéchauffeur mogen hun beschikbare zitplaatsen opgeven tijdens het plaatsen van een rit en mogen niet meer mensen meenemen dan aantal beschikbare zitplaatsen.

 

10 Advies

 

10.1 Sameneenrit.nl adviseert passagiers en/of opdrachtgever na het accepteren van een bod telefonisch contact op te nemen met het taxibedrijf,

zodat de rit voor beide partijen bevestigd is.

10.2 Passagiers worden geadviseerd voor het instappen in de taxi/auto de vervoersovereenkomst bij de chauffeur te bevestigen.

10.3 De taxichauffeur mag niet meer voor de taxirit vragen dan het wettelijk geldende maximum tarief, sameneenrit.nl adviseert ook om de taximeter te gebruiken ter verificatie.

 

 

11 Geaccepteerde rit annuleren

 

11.1 Indien de passagier een geplaatste rit wenst te annuleren, dient de passagier/opdrachtgever onmiddellijk contact op te nemen met de chauffeur.

Bij annuleren van een geplaatste rit dient sameneenrit.nl per email op de hoogte gebracht te worden door de passagier/opdrachtgever en de chauffeur met hierop de reden van annulering.

In extreme gevallen accepteert de geregistreerde dat de toegang voor een bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd kan worden voor de diensten van sameneenrit.nl.

 

 

12 Toegang ontzeggen

 

12.1 Indien sameneenrit.nl vermoedt dat de passagier de belangen van sameneenrit.nl tegenwerkt, bijvoorbeeld het niet naleven van deze algemene voorwaarde

of het niet uitvoeren van de vervoersovereenkomst, is sameneenrit.nl ten allen tijde gemachtigd om passagiers de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Sameneenrit.nl mag dit zelf bepalen.

 

13 Kosten voor geregistreerde passagier

 

13.1 Geregistreerde passagiers kunnen gratis gebruik maken van de diensten van sameneenrit.nl.

13.2 De passagier(s) betaalt voor de uitgevoerde rit aan de chauffeur zonder tussenkomst van sameneenrit.nl.

 

 Bijzondere bepalingen voor taxichauffeur en particulierchauffeur zonder winst oogmerk

 

14 Eisen aan chauffeur

Hiermee wordt bedoeld zowel taxichauffeur als particulierchauffeur zonder winst oogmerk

 

14.1 Alle taxichauffeurs die aan de Nederlandse wettelijke taxi eisen en eisen van sameneenrit.nl voldoen, mogen gebruik maken van de diensten van sameneenrit.nl.

De wettelijke eisen voor taxi vindt u op de website van rijksoverheid/taxi.  Sameneenrit.nl mag zonder opgaaf van redenen, de toegang voor het gebruik maken van haar diensten,

aan chauffeurs weigeren.

 14.1.1 Alle particuliere chauffeurs zonder winst oogmerk mogen gebruik maken van de diensten van sameneenrit.nl.

 14.2 Enkele voorbeelden van de wettelijke eisen waar u als taxichauffeur aan moet voldoen zijn;

1 U dient in het bezit te zijn van  een geldig Nederlandse rijbewijs.

2 U dient in het bezit te zijn van een erkend chauffeursdiploma/chauffeurspas taxi.

3 Het voertuig moet wettelijk goedgekeurd zijn voor taxivervoer.

4 Een verklaring omtrent het gedrag.

 14.3 Sameneenrit.nl eist van de chauffeur  zijn account niet te delen met anderen en zijn inloggegevens geheim te houden.

De chauffeur is zelf verantwoordelijk voor misbruik van zijn account.

 14.4 De chauffeur zal zich aan het uitgebrachte bod/vraagprijs houden en zal nooit meer rekenen voor een taxirit dan de wettelijk geldende tarieven.

 14.5 De chauffeur stemt toe, indien sameneenrit.nl hier naar vraagt, ten allen tijde documenten te leveren om aan te kunnen tonen dat de geregistreerde informatie

naar waarheid is ingevuld en/of voldoet aan de wettelijke eisen.

 

15 Annuleren van een rit

 

15.1 Na het bereiken van een vervoersovereenkomst dient de chauffeur de rit uit te voeren. Indien de chauffeur de rit niet kan uitvoeren dient hij/zij onmiddellijk met

de passagier/opdrachtgever contact op te nemen en de situatie uit te leggen. De taxichauffeur mag een andere taxi leveren tegen dezelfde voorwaarde. 

De chauffeur moet sameneenrit.nl per email met reden op de hoogte brengen van de annulering.  Indien noodzakelijk kan de toegang  tot de diensten van sameneenrit.nl

van de chauffeur voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd worden.

 

16 Hoe gaat de chauffeur te werk

 

16.1 De chauffeur brengt een bod uit  indien hij/zij zelf de rit kan uitvoeren. Door een bod uit te brengen geeft de chauffeur aan de rit op de afgesproken datum/tijd uit te voeren.

 16.2 Indien de passagier niet op de datum/tijd op het ophaal adres is zal de chauffeur met de passagier/opdrachtgever rechtstreeks contact opnemen en niet met sameneenrit.nl.

Indien de passagier de rit annuleert, meldt de chauffeur per email aan sameneenrit.nl. De toegang tot de diensten van sameneenrit.nl van de passagier kan zo nodig voor

bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd worden.

 16.3 Taxichauffeur kan geen geldelijke rechten ontlenen aan het winnen van een rit. De passagier kiest zelf een taxi waar hij een vervoersovereenkomst mee aangaat.

Chauffeur en passagier regelen samen de betaling van de gereden rit zonder tussen komst van sameneenrit.nl.

 

17 Advies

 

17.1 De chauffeur en passagier wordt aangeraden na het bereiken van een overeenkomst met elkaar telefonisch contact op te nemen ter bevestiging van de rit.

17.2 De particuliere chauffeur wordt aangeraden een inzittende verzekering af te sluiten als ze zich aansluiten bij sameneenrit.nl.

17.3 De taxichauffeur wordt aangeraden scherp bod uit te brengen en particulierchauffeur een lage vraagprijs te vragen, dan maken ze meer kans op ritten.

 

18 Kosten voor chauffeurs

 

18.1 Sameneenrit.nl wil zijn diensten vooralsnog gratis blijven aanbieden. Mocht hier in de toekomst verandering in komen dan zal sameneenrit.nl

de geregistreerde gebruikers zowel op haar website als per mail hiervan in kennis stellen.

 

19 Rechtskeuze

 

19.1 Op deze algemene voorwaarden en de diensten van sameneenrit.nl is het Nederlandse recht van toepassing, ontstane geschillen kunnen/zullen

voorgelegd worden aan de rechtbank van Amsterdam.

 

SAMENEENRIT.NL VERZOEKT U VOOR ELK BEZOEK VAN DE SITE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDE  KENNIS TE NEMEN.